LEVENSVRAGEN

In het leven zijn er lastige, moeilijke of onmogelijke vragen!

De Bijbel geeft ons echter vele antwoorden op zulke vragen. Het is natuurlijk onmogelijk om hier alle vragen die er bestaan te kunnen behandelen, met alle uitleg erbij. Dat is ook een van de redenen waarom christenen elkaar opzoeken, niet alleen de Bijbel. God heeft bemoedigende woorden voor wie gelooft!

Rechts staan veelgestelde vragen. Scroll naar beneden voor de artikelen.

> Al het lijden bewijst toch dat God niet bestaat?
> Met de wetenschap kan de Bijbel toch niet betrouwbaar zijn?
> Je kunt het bestaan van God toch niet bewijzen?

> Was Jezus méér dan alleen een goede leraar?
> Gelooft er iemand nog in de duivel?
> Wie gaan er naar de hemel?

> Hebben niet alleen zwakkelingen het christelijk geloof nodig?
> Zit de kerk niet vol huichelaars?

> Geloven, wat houdt dat in?
> Zonde en God kunnen niet samen
> Gebed tot God voor vergeving, bevrijding en eeuwig leven

Al het lijden bewijst toch dat God niet bestaat?


Niemand kan zeggen dat hij volmaakt is en helemaal vrij van kwaad is. Als God al het kwaad in de wereld nu zou vernietigen, zou er dan een mens overblijven? C.S. Lewis vermoedde dat 95% van al het lijden in de wereld teruggevoerd kan worden op slechte daden van mensen.

"De Here ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is niemand die goed doet, zelfs niet één" (Psalm 14:2-3)

Met de wetenschap kan de Bijbel toch niet betrouwbaar zijn?

Wetenschap en techniek hebben de wereld veranderd. Maar ze helpen niet om de betekenis van het leven te ontdekken.

"Wetenschap zonder religie is lam; religie zonder wetenschap is blind" - Albert Einstein

De Bijbel bevat heel veel bewijsbare feiten. Archeologische vondsten bevestigen de gebeurtenissen die er beschreven staan, de Bijbel bevat beschrijvingen van dinosaurussen, het is wetenschappelijk bewezen dat Jezus en de apostelen echt hebben bestaan, de Bijbel is het best overgeleverde historische materiaal (van het boek van Julius Caesar zijn slechts enkele hoofdstukken overgeleverd, maar van de Bijbel zijn complete boeken en tekstgedeelten gevonden, sommige dateren van vóór de tijd van Jezus).

De evolutietheorie is inderdaad in strijd met de Bijbel, maar christelijke wetenschappers weten dat er geen conflict is tussen wetenschappelijke ontdekkingen en de Bijbel.


Je kunt het bestaan van God toch niet bewijzen?

Was Jezus méér dan alleen een goede leraar?

In een oerwoud vond een man een horloge, hij had er nog nooit één gezien. Hij zag hoe de wijzers op een logische manier bewogen.Hij opende de achterkant en vond daar radertjes, veren, steentjes, een anker, hefboom en wieltjes. Ook ontdekte hij hoe hij het kon laten werken door het op te winden. Hij zag dat het ingewikkelde mechaniek bewoog volgens een voorbestemd patroon. Hij dacht bij zichzelf: Ik heb dit horloge gevonden, er moet ergens een horlogemaker zijn.Toen dacht deze man na over de wereld, met zijn vier seizoenen, over de stille planeten die in hun banen rondsuizen. Hij dacht bij zichzelf: de wereld moet ook een Maker hebben.

Thomas van Aquino  was een theoloog (13e eeuw) en hij probeerde het bestaan van God te bewijzen. Hij had vijf wegen gevonden:


Argument van beweging

- Niets kan zichzelf bewegen
- Het eerst bewegende object had iemand nodig die het bewoog
- Deze eerste beweger is de Beweger, God genoemd.


Oorzaak van het bestaan

- Er bestaan dingen die veroorzaakt (of gemaakt) worden door andere dingen
- Niets kan zichzelf veroorzaken of maken
- Daarom moet er een eerste oorzaak zijn die zelf niet veroorzaakt is, God genoemd

Toevallige en noodzakelijke dingen

- Een 'toevallig' ding kan niet bestaan zonder dat een noodzakelijk ding zijn bestaan veroorzaakt.
- Het bestaan van 'toevallige' dingen maakte uiteindelijk een wezen noodzakelijk, dat wezen moest bestaan als oorzaak van het bestaan van toevallige dingen.
- Dit noodzakelijke wezen is God

Argument over perfectie

- Men kan van twee standbeelden zeggen dat het ene mooier is dan de andere.
- Het ene heeft een hogere graad van schoonheid dan het andere
- Voor elke kwaliteit (goedheid, schoonheid, kennis) moet er een volmaakte standaard zijn
- Deze volmaaktheden liggen besloten in God

De Ontwerper

- Ons verstand vertelt ons dat het heelal ontworpen moet zijn door een ontwerper
- Alle natuurwetten en de orde in de natuur is zo volmaakt, dat de ontwerper bovennatuurlijk moet zijn.
- Alle natuurwetten en de orde in de natuur en het leven zijn ontworpen en geordend door God, de intelligente ontwerper.

Jezus was zelfs de beste manager aller tijden, bleek uit een enquête van Times. Zelfs niet-christenen zijn erover eens dat:
- Jezus het denken, de muziek en de kunst in de afgelopen 2000 jaar meer dan wie ook heeft beïnvloed
- Hij verantwoordelijk is voor de waarden, normen en het systeem van rechtspraak en onderwijs zoals wij die nu kennen in het Westen

Jezus beweerde dat:

- Hij zijn leven zou geven als een losprijs voor velen
- Hij uit de dood zou opstaan
- Hij mensen zou oordelen op de dag van het oordeel

Hij was niet gek:

- zou je bereid zijn je te laten doden op een afschuwelijke manier, als je wist dat je maar deed alsof?
- Zou iemand die psychisch ziek is of emotioneel verward zulke ongelooflijke dingen leren?
- Zou een dwaas of een psychisch zieke overal mensen genezen van bezetenheid en wonderen doen?
- Zou een warhoofd logische en verbazingwekkende preken kunnen houden?

Wat Jezus over Zichzelf zegt:

- Jezus zegt zonden te kunnen vergeven
(Mattheüs 9:6)

- Jezus zegt God te Vader te kunnen openbaren aan mensen (Mattheüs 11:27)
- Jezus zegt mensen die tot Hem komen rust te kunnen geven (Mattheüs 11:28)
- Jezus zegt dat Hij het licht van de wereld is
(Johannes 8:12)
- Jezus zegt mensen eeuwig leven te kunnen geven
(Johannes 4:14)
- Jezus zegt dat Hij er al vóór Abraham was
(Johannes 8:58)
- Jezus zegt dat Hij God is
(blijkt uit zijn daden: Johannes 5:17-24, Johannes 10:30)

Uitspraken van bekende mensen over Jezus:

- Maarten Luther: "er was geen verschil tussen Hem en andere mensen, behalve dit ene, dat Hij God was en zonder zonde"
- Spinoza: "Jezus Christus was de tempel; in Hem heeft God Zichzelf het meest volledig geopenbaard"
- W.E.H. Lecky, historicus en parlementariër: "Christus heeft zo'n diepe invloed gehad dat men naar waarheid kan zeggen dat het eenvoudige verslag van drie korte jaren actief leven meer gedaan heeft om de mensheid te vernieuwen en milder te maken dan alle filosofische verhandelingen en morele aansporingen bij elkaar"
- J.J. Rousseau, filosoof en niet-gelovige: "Als leven en dood van Socrates die van een wijsgeer waren, waren leven en dood van Jezus die van een God".
- "Het zou een Jezus vragen om een Jezus te bedenken" (anoniem)

Wie gaan er naar de hemel?

Sommige mensen denken dat God hen zal aanvaarden omdat ze een net, oprecht leven leiden. Maar het christelijk geloof draait om Gods vergeving van onze zonden, niet om wat wij voor anderen hebben gedaan.

De weg tot God is door Jezus Christus. Er is geen andere route.

"En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden." (Handelingen 4:12)

Iemand kan oprecht zijn, maar kan ook oprecht fout zijn.

Gelooft er nog iemand in de duivel?

Het lijkt een argument om je verantwoordelijkheden te ontlopen. De Bijbel laat echter duidelijk zien dat er demonische machten, boze geesten, bestaan. Het Hebreeuwse woord 'satan' betekent 'tegenstander' en dat woord komt 36 keer voor. Het griekse woord 'diabolos' betekent aanklager of lasteraar en dat woord komt 33 keer voor.

Archibald G.Brown: "Het bestaan van de duivel wordt in de Bijbel zo duidelijk geleerd, dat eraan twijfelen gelijk staat aan twijfelen aan de Bijbel zelf"

Iemand zei eens: "Satan wil niets liever dan dat wij geloven dat hij niet bestaat"

"Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard opdat Hij de werken des duivels verbreken zou"
(1 Johannes 3:8)

Hebben niet alleen zwakkelingen het christelijk geloof nodig?

Hoe sterk zijn we echt? Zet het nieuws op tv aan en je ziet de onmenselijkheid van mensen tegenover anderen: moorden, kindermisbruik, verkrachting (ook in de seksindustrie), hebzucht, machtswellust, foute rechtspraak, laster en roddel, enz... hoe is het gesteld met uw gedachtenwereld? Heeft u nooit eens af willen komen van uw eigen tekortkomingen (uw beschamende bezigheden)?

Paulus, een van de eerste oprichters van de kerk van Jezus had een krachtig motto:

"Ik vermag alle dingen in Hem (Christus) die mij kracht geeft. (Philippenzen 4:13)


Zit de kerk niet vol huichelaars?

Mahatma Gandhi zei eens: "Jullie christenen moeten beginnen met te leven zoals Jezus Christus. Jullie moeten jullie godsdienst in praktijk brengen zonder deze te vervalsen of af te zwakken. Jullie moeten de nadruk leggen op liefde; want de liefde is het centrum en de ziel van het christelijk geloof..."

Een christen is een zondaar die vergeving heeft ontvangen en gereinigd is van zonde door de kracht van het evangelie. De dood en opstanding van Jezus Christus maken vergeving mogelijk, toen en nu.

"Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.
(1Johannes 1:8-9)

Een hypocriet kan wel christen zijn, maar zijn of haar getuigenis als christen is in strijd met de manier waarop hij of zij leeft.

"En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen... (Mattheüs 6:5)

Geloven, wat houdt dat in?

> Het christelijk geloof is gebaseerd op waarneembare feiten

> Er is sterk bewijs voor de opstanding van Jezus uit de dood

> Christenen zijn verstandige mensen en moeten zaken goed beoordelen

De eerste christenen benaderde mensen die sceptisch waren niet met 'geloof het nou maar'. Ze wezen hun erop dat ze de feitelijke, historische basis van het christelijk geloof moesten onderzoeken. De mensen uit Berea deden dit:

"...en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren" (Handelingen 17:11)

Voor christenen is geloof je vertrouwen op Jezus Christus stellen. Dit geloof is gebaseerd op historisch kenbare feiten en niet op valse verwachtingen.

"Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet."
(Hebreeën 11:1)

Zonde en God kunnen niet samen

Of wel? Als je bedenkt dat God heilig, puur en rein is, zou Hij dan zonde acceptabel vinden? Gods maatstaf is volmaaktheid. Geen mens kan zeggen dat hij niet gezondigd heeft. Jezus wist dit. Hij liet Zich kruisigen om de straf van de zonde op te nemen zodat jij vrijgekocht kan worden van het oordeel dat de zonde geeft: de dood.

Dus eerlijk bekennen dat je gezondigd hebt en je leven aan Hem geven. Klik op het laatste onderdeel "Gebed tot God", daar staat de tekst die je tot God kunt bidden om vergeving te ontvangen en eeuwig leven.

"...En wanneer hij zondigt, zal de rechtvaardige door zijn gerechtigheid niet kunnen leven".
Ezechiel 33:12

"Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is."
Mattheüs 7:21

"Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here"
Romeinen 6:23

Gebed tot God voor vergeving, bevrijding en eeuwig leven

Bidt dit gebed tot God met een eerlijk hart:


"Jezus, ik kom tot U. Ik erken dat ik gezondigd heb en afgedwaald ben van U. Ik wil U vragen mij te vergeven en mij schoon te wassen met Uw bloed. Ik wil U vragen in mijn hart te komen wonen en een wonder te doen. Vanaf nu wil ik Uw wil gaan doen. Ik dank U dat U mijn Redder bent. Ik bid dit alles in Jezus' Naam".


Als u een keus heeft gemaakt voor Jezus, dan willen wij u graag verder helpen om te groeien in God. U bent namelijk dan wedergeboren; u bent dan op geestelijk niveau nog erg jong, nog als een baby, en die heeft geestelijke voeding nodig om eeuwig leven te kunnen bereiken.

Een tweede reden is dat een bijbelgetrouwe kerk heel belangrijk is. Jezus is de Goede Herder en u heeft gekozen om in Zijn kudde te komen. Ieder schaap kan alleen maar verzorgd worden binnen Zijn kudde!

Als u die keus niet heeft gemaakt maar u bent nieuwsgierig of u vind het interessant, dan bent u van harte welkom op onze diensten en/of activiteiten. Voor algemene of persoonlijke vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Klik hier voor de contactgegevens.

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin