WAT WE DOEN

Voorbeeld volgen

Wij proberen bij alles wat we doen en zeggen het voorbeeld te volgen dat God ons gegeven heeft in de bijbel. Dit is geen blind opvolgen van vaste rituelen, maar de Bijbelse principes simpelweg toe te gaan passen in ons leven. We eren en danken God omdat Jezus de kracht geeft voor verandering in je leven.

Dit geeft ons een blijdschap en 'n enthousiasme, waarvan wij hopen dat het ook op u over zal slaan!

Inhoudsopgave

> Waarom komen we samen?
> Muziek en voordienst
> Lofprijzing
> Gebedsverlangens
> Oproep

> Live muziek of films
> Activiteiten op straat
> Bidden voor de Heilige Geest
> Verkondiging overal in de wereld

> Volwassen mensen laten zich dopen
> Kinderen worden opgedragen aan God
> Zondagsschool voor de kinderen

> Waarom doen we al die moeite!?
> Waarom is Jezus Christus de enige weg?
> Discipelschap & kerkplanting

Samenkomen

God vindt het heel erg belangrijk dat wij christenen samenkomen.

"Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden"
Mattheus 18:20

"Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben ?... Hoe horen zonder prediker ? ...."
Romeinen 10:14

Wij hebben dus prediking nodig om te kunnen groeien in geloof. De eerste christenen groeiden zo snel omdat ze bleven bijeenkomen..

De grootste reden om samen te komen is dat christenen elkaar nodig hebben.

"Het oog kan niet zeggen tot de hand: ik heb u niet nodig, of het hoofd tot de voeten: ik heb u niet nodig".
1Korinthiërs 12

Niemand kan christen zijn en zeggen: ik heb geen andere christenen nodig.

Muziek en voordienst

Waarom maken wij gebruik van verschillende muziekinstrumenten tijdens het zingen ? God houdt van muziek en enthousiasme!

"Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem met harp en citer, looft Hem met tamboerijn en reidans, looft Hem met snarenspel en fluit, looft Hem met klinkende cimbalen, looft Hem met schallende cimbalen. Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja". (Psalmen 150:3-6)

"Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!" (Colossenzen 3:16-17)

Lofprijzing

Wij prijzen God voor al de dingen die Hij gedaan heeft & nog gaat doen in onze levens. Dat doen we met ons verstand maar ook met onze geest. Wij prijzen Hem dan in een tong (in vreemde talen) Dit was heel gewoon in de eerste gemeente in het Nieuwe Testament.

"Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes [...] Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God [...] Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf."
1Korinthiers 14:1,2,4

Loven & prijzen is eigenlijk laten zien wat God voor jou waard is.

"Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand."
1Korinthiers 14:15

"Alle gij volken, klapt in de handen, juicht Gode toe met jubelgeroep"
Psalmen 47:1

Gebed

Tijdens de gebedsverlangens bidden we voor speciale noden. Bijvoorbeeld voor mensen die God niet kennen, dat zij Jezus in hun hart gaan vragen (dat is wat bekering inhoudt), of voor genezing of voor mensen die met bepaalde zaken worstelen.

In Handelingen 4 kun je lezen dat dit een bijbels principe is.

"Bidt voor elkander; het gebed van een rechtvaardige vermag veel, omdat er Gods kracht aan verleend wordt.
Jacobus 5:16

Oproep

Na elke preek of aktiviteit, zoals een film- of 'n muziekavond, doen we een oproep om te reageren op hetgeen God gesproken heeft.

"Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En Petrus riep hun op: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. [...] Zij dan, die zijn woord aanvaardden [...] en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd".
Handelingen 2

Hieruit blijkt dat ze een teken gaven wanneer ze een keus wilden maken .Wij vragen de mensen dit teken te geven door hun hand op te steken.

Bidden voor de Heilige Geest

Wij bidden voor de vervulling van de Heilige Geest.

"maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. (Handelingen 1:8)

Live muziek of films

Op sommige zaterdagen zijn er live acts en live bands aangevuld met gospel video-clips, plus geweldige drama-acts. Op andere zaterdagavonden vertonen wij indrukwekkende films. Na afloop wordt het gezellig met snoep, drinken & lekkere hapjes. Zie "Activiteiten" voor actuele informatie!!

"Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!"
Colossenzen 3:16-17

Verkondiging overal in de wereld

We gaan regelmatig met teams andere kerken ondersteunen met zowel financiële ondersteuning als met muziek, drama en evangelisatie, zowel in binnen als buitenland.

"En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping." (Marcus 16:15)

Volwassen mensen laten zich dopen

"Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. (Marcus 16:16)

"Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen." (2 Korinthiers 5:17)

"Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus"
(1 Petrus 3:21)

Kinderen worden opgedragen

"Toen werden kinderen tot Hem gebracht, opdat Hij hun de handen zou opleggen en bidden; doch de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. En Hij legde hun de handen op en vertrok vandaar". (Mattheus 19:13-15)

Waarom is Jezus de enige weg?

"Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij." (Johannes 14:6)

"En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden." (Handelingen 4:12)

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." (Johannes 3:16)

Zondagsschool voor de kinderen

Jezus was heel duidelijk over het belang om kinderen bij het Evangelie te betrekken. Als kinderen het goede leren te doen met de principes uit de Bijbel, zullen ze later verstandige keuzen kunnen maken. Jezus benadrukt daarbij dat ouders en volwassenen goede voorbeelden moeten zijn voor de kinderen.

"Toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderwerken zagen, die Hij deed, en de kinderen, die in de tempel riepen, zeggende: Hosanna de Zoon van David! namen zij dat kwalijk, en zij zeiden tot Hem: Hoort Gij wat dezen zeggen? Jezus zeide tot hen: Ja; hebt gij nooit gelezen: Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt Gij lof bereid?"
(Mattheüs 21:15-16)

"En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. Maar een ieder, die een dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee". (Mattheüs 18:5)

Waarom doen we al die moeite?

"... om er zoveel mogelijk te winnen"
(1 Korinthiers 9:19)

"... om in elk geval enigen te redden"
(1 Korinthiers 9:22)

Discipelschap en kerkplanting

We zijn betrokken in discipelschap en kerkplanting, omdat Jezus zelf die oproep deed aan alle gelovigen.

Het is fantastisch om gered & vrij te zijn van zonde! Het is geweldig om daarvan Zijn getuige te mogen zijn!

Het is heel belangrijk jezelf te trainen in reinheid, eerlijkheid, enz. om daarna gebruikt te kunnen worden door God zelf.

> "Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." (Mattheus 28:19-20)

Opkomende activiteiten

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin